[PC-BSD Testing] dowloading snort rules by oinkmaster

krzysiek nr10232 at op.pl
Thu Aug 12 10:14:49 PDT 2010


hi.
i have to modify /usr/local/bin/oinkmaster file:
line 904
       my @wget_cmd = ("wget", "-v", "-O", $localfile, $url, 
@user_agent_opt, "--no-check-certificate");
line 909
       my @wget_cmd = ("wget", "-v", "-o", $log, "-O", $localfile, 
$url, @user_agent_opt, "--no-check-certificate");

now it works.krzysiek wrote:
> Hi.
> Anyone know how to get rules with oinkmaster?
> regards,
> krzysiek
>
> error message:
> root at pcbsd-6224# oinkmaster -o /usr/local/etc/snort/rules/
> Loading /usr/local/etc/oinkmaster.conf
> Downloading file from 
> http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gz... 
>
> /usr/local/bin/oinkmaster: Error: could not download from 
> http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gz. 
> Output from wget follows:
>
> http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gzTranslacja 
> www.snort.org (www.snort.org)... 68.177.102.20
> Łączenie się z www.snort.org (www.snort.org)|68.177.102.20|:80... 
> połączono.
> Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 302 Found
> Lokalizacja: 
> https://s3.amazonaws.com/snort.org/rules/20100701/snortrules-snapshot-2860.tar.gz?AWSAccessKeyId=AKIAJJSHU7YNPLE5MKOQ&Expires=1281540733&Signature=PHQ8L0JsOjgzV8N6wjNLm8rOKgA%3D 
> [podążanie]
> --2010-08-11 17:31:43-- 
> https://s3.amazonaws.com/snort.org/rules/20100701/snortrules-snapshot-2860.tar.gz?AWSAccessKeyId=AKIAJJSHU7YNPLE5MKOQ&Expires=1281540733&Signature=PHQ8L0JsOjgzV8N6wjNLm8rOKgA%3D 
>
> Translacja s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)... 72.21.211.173
> Łączenie się z s3.amazonaws.com 
> (s3.amazonaws.com)|72.21.211.173|:443... połączono.
> BŁĄD: błąd kontroli certyfikatu dla s3.amazonaws.com, wystawionego 
> przez `/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network/OU=Terms of 
> use at https://www.verisign.com/rpa (c)09/CN=VeriSign Class 3 Secure 
> Server CA - G2':
> Błąd lokalnej kontroli centrum certyfikacji.
> Aby połączyć się z s3.amazonaws.com w sposób niebezpieczny, można użyć 
> `--no-check-certificate'.
>
> Oink, oink. Exiting...
> root at pcbsd-6224#
>
> _______________________________________________
> Testing mailing list
> Testing at lists.pcbsd.org
> http://lists.pcbsd.org/mailman/listinfo/testing
More information about the Testing mailing list