[PC-BSD Commits] r13361 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Oct 16 02:05:39 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-10-16 02:05:37 -0700 (Sun, 16 Oct 2011)
New Revision: 13361

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-15 14:42:30 UTC (rev 13360)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-16 09:05:37 UTC (rev 13361)
@@ -17,12 +17,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk or partition you wish to use for installation. If you plan to dual-boot with another operating system you will need a MBR primary partition available. If you want to format the disk with GPT (Required for greater than 2TB disks) then you will need to select 'Use Entire Disk'.<br><br>The default file-system is UFS with Journaling, but advanced users may want to install with the ZFS filesystem.<br><br>The option for 'Encrypt user data' will encrypt the /usr file-system, which includes your home directories.</source>
-    <translation type="unfinished">Proszę wybrać dysk lub partycję, którą chcesz użyć do instalacji. Jeśli planujesz dual-boot z innym systemem operacyjnym należy MBR partycji podstawowej dostępne. Jeśli chcesz sformatować dysk z GPT (Wymagane dla większe niż 2 TB dyski), a następnie trzeba będzie wybrać "Użyj cały dysk. <br> Domyślny system plików z księgowaniem jest UFS, ale zaawansowanych użytkowników może chcieć do zainstalowania w systemie plików ZFS. <br> opcję "Szyfrowanie danych użytkownika będą szyfrować / usr system plików, który zawiera katalogów domowych.</translation>
+    <translation>Proszę wybrać dysk lub partycję, którą chcesz użyć do instalacji. Jeśli planujesz użycie dual-boot z innym systemem operacyjnym MBR na partycji podstawowej musi być dostępne. Jeśli chcesz sformatować dysk z GPT (Wymagane dla dysków większych niż 2 TB), należy użyć opcji "Użyj całego dysku". <br><br> Domyślny system plików to UFS z księgowaniem, ale zaawansowani użytkownicy mogą zainstalować system plików ZFS. <br><br> Opcja "Szyfrowanie danych użytkownika" spowoduje zaszyfrowanie całego systemu plików /usr, który zawiera katalogi domowe użytkowników.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen you will need to set the password for the system (root) user. It is also recommended to setup at least one regular user, which is required for login on PC-BSD. <br><br>If you wish to name this system, enable the option 'Custom System Hostname' and enter the system nickname. Otherwise the default pcbsd-xxxx or freebsd-xxxx will be used.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Na tym ekranie należy ustawić hasło do systemu (root). Zaleca się również, aby ustawić co najmniej jednego zwykłego użytkownika, który jest wymagany do logowania na PC-BSD.<br><br> Jeśli chcesz nazwać ten system, należy włączyć opcję "Własna nazwa systemu" i wprowadzić nazwę systemu. W przeciwnym razie domyślna nazwa typu pcbsd-xxxx lub freebsd-xxxx będzie użyta.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
More information about the Commits mailing list