[PC-BSD Commits] r13275 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Oct 11 02:08:39 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-10-11 02:08:38 -0700 (Tue, 11 Oct 2011)
New Revision: 13275

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts	2011-10-10 18:51:29 UTC (rev 13274)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts	2011-10-11 09:08:38 UTC (rev 13275)
@@ -5,53 +5,43 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>This screen allows you to setup your system language and local timezone.<br><br>Enabling the option for NTP will keep your computers date and time in sync via the internet.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На цьому екрані ви можете встановити мову системи та часовий пояс.<br><br>Ввімкнення опції для NTP дозволить синхронізувати дату та час на вашому комп'ютері з інтернетом.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen please take a moment to setup and test your keyboard. The pc104 keyboard is common, although you should select your keyboard model / layout if it exists as an option.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На цьому екрані встановіть тип та протестуйте клавіатуру. Клавіатура pc104 типова, хоча ви повинні вибрати вашу модель клавіатури / розкладку, якщо звичайно, вона є у списку.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you want to perform. If doing an upgrade please make sure you have created a backup of your files beforehand. <br><br>Next select if you are installing PC-BSD or FreeBSD. PC-BSD is recommended for new users and people wanting to run a desktop. FreeBSD does NOT include a graphical interface by default, and should be installed by more experienced users.<br><br>If you are booting from a installation or live DVD/USB/CD then the fastest option is to install from DVD / USB. Network installation is required when booting from a boot-only media. NOTE: Network installation is for wired ethernet only, wifi configuration is not supported at this time.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Будь ласка, оберіть тип встановлення, яке ви хочете виконати. Якщо це оновлення, то впевніться, що у вас під рукою Ñ” резервна копія ваших файлів.<br><br>Потім оберіть систему - PC-BSD або FreeBSD. PC-BSD рекомендовано для новачків та для тих, хто бажає мати стільничне оточення. FreeBSD за замовчуванням НЕ включає в себе графічного оточення, його мають встановлювати більш досвідчені користувачі.<br><br>Якщо ви завантажилися з інсталяційного або Live DVD/USB/CD тоді найшвидшим способом встановлення Ñ” з DVD/USB. Мережеве встановлення Ð
 ½ÐµÐ¾Ð±Ñ…ідне при завантаженні з boot-only носія. ПРИМІТКА: Мережеве встановлення тільки для дротового з'єднання, WIFI-конфігурація наразі не підтримується.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk or partition you wish to use for installation. If you plan to dual-boot with another operating system you will need a MBR primary partition available. If you want to format the disk with GPT (Required for greater than 2TB disks) then you will need to select 'Use Entire Disk'.<br><br>The default file-system is UFS with Journaling, but advanced users may want to install with the ZFS filesystem.<br><br>The option for 'Encrypt user data' will encrypt the /usr file-system, which includes your home directories.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Будь ласка, оберіть диск або розділ диску, який ви бажаєте використовувати для встановлення. Якщо ви плануєте подвійне завантаження з іншою операційною системою, ви повинні зробити MBR первинного розділу доступною. Якщо ви хочете відформатувати диск в GPT (необхідно для дисків розміром більше ніж 2Тб), тоді ви повинні обрати 'Використовувати увесь диск'.<br><br>Файлова система за замовчуванням - журнальована UFS, але досвідчені користувачі можуть забажати використовувати ZFS.<br><br>Опція 'Зашифрувати даÐ
 ½Ñ– користувача' зашифрує файлову систему /usr, яка включає ваші домашні теки.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen you will need to set the password for the system (root) user. It is also recommended to setup at least one regular user, which is required for login on PC-BSD. <br><br>If you wish to name this system, enable the option 'Custom System Hostname' and enter the system nickname. Otherwise the default pcbsd-xxxx or freebsd-xxxx will be used.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На цьому екрані ви повинні встановити пароль системного (root) користувача. Також рекомендується завести як мінімум ще одного постійного користувача, під яким буде виконуватися вхід до PC-BSD.<br><br>Якщо ви бажаєте назвати комп'ютер, відмітьте опцію 'Власне ім'я комп'ютера' та введіть назву системи. Інакше комп'ютер за замовчуванням буде названо pcbsd-xxxx або freebsd-xxxx.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">PC-BSD надає можливість налаштувати систему під ваші вподобання за допомогою різних стільничних оточень та інших метапакунків. Якщо ви не впевнені, що це, будь ласка, виберіть все за замовчуванням. Ви завжди можете додати/видалити ці пакунки після встановлення через Менеджер системи в панелі управління PC-BSD.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select any optional components you wish to have installed on this system. These may also be added post-installation via the AppCafe or System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Будь ласка, оберіть будь-які додаткові компоненти, які ви бажаєте встановити на цю систему. Їх також можна буде додати після встановлення за допомогою Кафе додатків або Менеджера системи.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This screen will display a summary of your installation options. Please confirm these are correct before hitting Next. This is your last chance to cancel before changes are made to your disk.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На цьому екрані відображається підсумкова інформація ваших опцій інсталяції. Будь ласка, перевірте їх правильність перед натисканням 'Далі'. Це ваш останній шанс все відмінити перед тим, як ваш диск буде змінено (безповоротно).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is now installing! This process may take a while depending upon the options chosen and the system speed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Система наразі встановлюється! Цей процес займе деякий час в залежності від обраних опцій та швидкості системи.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Success! The system is now installed, you may remove any DVD/CD/USB from the system and reboot into your new operating system.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Успіх! Систему встановлено, ви можете вийняти будь-які DVD/CD/USB з комп'ютера та перезавантажитися у вашу нову операційну систему.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -885,12 +875,11 @@
   <name>dialogInfoBox</name>
   <message>
     <source>Dialog</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Діалог     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">Закрити [&C]</translation>
+    <translation>Закрити [&C]</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list