[PC-BSD Commits] r13070 - in pcbsd/current/src-qt4: pc-controlpanel/i18n pc-pfmanager/i18n pc-softwaremanager/i18n pc-sysinstaller/i18n pc-sysmanager/i18n pc-welcome/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Oct 2 02:06:10 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-10-02 02:06:09 -0700 (Sun, 02 Oct 2011)
New Revision: 13070

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -97,8 +97,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reading items...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Czytanie listy ...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -168,23 +168,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Success</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sukces</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restarted successfuly!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ponowne uruchomienie powiodło się!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failure</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Niepowodzenie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to restart!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie udało się restartować!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -253,28 +253,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Installing applications has been disabled for this user. Please add the user to the operator group or restart as root.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja aplikacji została wyłączona dla tego użytkownika. Należy dodać użytkownika do grupy operator lub ponowne uruchomienić jako root.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uwaga!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing meta-files for RepoID:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BrakujÄ…ce meta-pliki dla repozytotriumID:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This is normally due to the internet connection being offline or mis-configured.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jest to typowe gdy Internet nie działa lub jest źle skonfigurowany.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oczekiwanie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_ru.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_ru.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -265,8 +265,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This is normally due to the internet connection being offline or mis-configured.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Как правило, это связано с отключением от сети интернет или неправильной настройкой.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -5,23 +5,19 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>This screen allows you to setup your system language and local timezone.<br><br>Enabling the option for NTP will keep your computers date and time in sync via the internet.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ten ekran pozwala na konfigurację języka systemu i strefy czasowej. <br> Włączenie opcji NTP sprawi że data i czasu twoich komputerów będą synchromizowane przez Internet.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen please take a moment to setup and test your keyboard. The pc104 keyboard is common, although you should select your keyboard model / layout if it exists as an option.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Na tym ekranie należy poświęcić chwilę na konfigurację i przetestowanie klawiatury. Klawiatura PC104 jest typowa, choć należy wybrać odpowiedni model /układ klawiatury, jeśli istnieje odpowiednia opcja.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you want to perform. If doing an upgrade please make sure you have created a backup of your files beforehand. <br><br>Next select if you are installing PC-BSD or FreeBSD. PC-BSD is recommended for new users and people wanting to run a desktop. FreeBSD does NOT include a graphical interface by default, and should be installed by more experienced users.<br><br>If you are booting from a installation or live DVD/USB/CD then the fastest option is to install from DVD / USB. Network installation is required when booting from a boot-only media. NOTE: Network installation is for wired ethernet only, wifi configuration is not supported at this time.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Proszę wybrać typ instalacji, którą chcesz wykonać. Jeśli dokonujesz aktualizacji upewnij się, że stworzyłeś już kopię zapasową.<br><br> Następnie wybierz czy który system instalujesz: PC-BSD albo FreeBSD. PC-BSD jest zalecane dla nowych użytkowników i osób chcących uruchomić stację roboczą. FreeBSD nie zawiera domyślnego graficznego interfejsu i powinno być instalowane przez bardziej doświadczonych użytkowników. <br> Jeżeli komputer jest uruchamiany z instalatora lub nośnika startowego DVD / USB / CD to najszybszą opcją jest instalacja z DVD / USB. Konfiguracja sieci jest wymagane w przypadku uruchamiania z nośnika startowego nie zawierającego plików instalacyjnych. UWAGA: dostęna jest wyłącznie instalacja przez sieć przewodową Ethernet, konfiguracja wifi nie jest obsługiwana przez instalator.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk or partition you wish to use for installation. If you plan to dual-boot with another operating system you will need a MBR primary partition available. If you want to format the disk with GPT (Required for greater than 2TB disks) then you will need to select 'Use Entire Disk'.<br><br>The default file-system is UFS with Journaling, but advanced users may want to install with the ZFS filesystem.<br><br>The option for 'Encrypt user data' will encrypt the /usr file-system, which includes your home directories.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Proszę wybrać dysk lub partycję, którą chcesz użyć do instalacji. Jeśli planujesz dual-boot z innym systemem operacyjnym należy MBR partycji podstawowej dostępne. Jeśli chcesz sformatować dysk z GPT (Wymagane dla większe niż 2 TB dyski), a następnie trzeba będzie wybrać "Użyj cały dysk. <br> Domyślny system plików z księgowaniem jest UFS, ale zaawansowanych użytkowników może chcieć do zainstalowania w systemie plików ZFS. <br> opcję "Szyfrowanie danych użytkownika będą szyfrować / usr system plików, który zawiera katalogów domowych.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen you will need to set the password for the system (root) user. It is also recommended to setup at least one regular user, which is required for login on PC-BSD. <br><br>If you wish to name this system, enable the option 'Custom System Hostname' and enter the system nickname. Otherwise the default pcbsd-xxxx or freebsd-xxxx will be used.</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -5,53 +5,43 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>This screen allows you to setup your system language and local timezone.<br><br>Enabling the option for NTP will keep your computers date and time in sync via the internet.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">В этом окне можно настроить ваш языковой системы и местного часового пояса.<br><br>Включение опции для NTP будет держать ваши компьютеры дату и время в синхронизации через Интернет.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen please take a moment to setup and test your keyboard. The pc104 keyboard is common, although you should select your keyboard model / layout if it exists as an option.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На этом экране пожалуйста, найдите время для настройки и тестирования клавиатуры. Клавиатуры pc104 является обычным явлением, хотя вы должны выбрать модель клавиатуры / макет, если он существует в качестве опции.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you want to perform. If doing an upgrade please make sure you have created a backup of your files beforehand. <br><br>Next select if you are installing PC-BSD or FreeBSD. PC-BSD is recommended for new users and people wanting to run a desktop. FreeBSD does NOT include a graphical interface by default, and should be installed by more experienced users.<br><br>If you are booting from a installation or live DVD/USB/CD then the fastest option is to install from DVD / USB. Network installation is required when booting from a boot-only media. NOTE: Network installation is for wired ethernet only, wifi configuration is not supported at this time.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Пожалуйста, выберите тип установки вы хотите выполнить. Если делать обновления убедитесь, что вы создали резервную копию файлов заранее.<br><br>Затем выберите, если вы устанавливаете PC-BSD или FreeBSD. PC-BSD рекомендуется для новых пользователей и людей, желающих запустить рабочий стол. FreeBSD не включает в себя графический интерфейс по умолчанию, и должен быть установлен на более опытных пользователей.<br><br>Если вы загружаетесь с установкой или жить DVD / USB / CD затем быстрым вариантом является установка с DVD / USB . Сет
 ь требует установки при загрузке с загрузочного только для средств массовой информации. ПРИМЕЧАНИЕ: Установка по сети для проводной Ethernet только, беспроводной интернет, конфигурация не поддерживается в настоящее время.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk or partition you wish to use for installation. If you plan to dual-boot with another operating system you will need a MBR primary partition available. If you want to format the disk with GPT (Required for greater than 2TB disks) then you will need to select 'Use Entire Disk'.<br><br>The default file-system is UFS with Journaling, but advanced users may want to install with the ZFS filesystem.<br><br>The option for 'Encrypt user data' will encrypt the /usr file-system, which includes your home directories.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Пожалуйста, выберите диск или раздел вы хотите использовать для установки. Если вы планируете двойной загрузки с другой операционной системой вам необходимо MBR первичного раздела доступны. Если вы хотите отформатировать диск с GPT (требуется для более 2 ТБ дисков), то вам нужно будет выбрать "использовать весь диск".<br><br>Умолчанию файловая система UFS с журнала, но продвинутые пользователи могут захотеть Для установки с файловой системой ZFS.<br><br>вариант для "Шифрование данных пользователя будет шÐ
 ¸Ñ„ровать /usr файловой системы, которая включает в себя ваши домашние каталоги.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen you will need to set the password for the system (root) user. It is also recommended to setup at least one regular user, which is required for login on PC-BSD. <br><br>If you wish to name this system, enable the option 'Custom System Hostname' and enter the system nickname. Otherwise the default pcbsd-xxxx or freebsd-xxxx will be used.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">В этом окне вы должны будете установить пароль для системы (корень) пользователя. Кроме того, рекомендуется установить по крайней мере одного обычного пользователя, который необходим для Войти на PC-BSD.<br><br>Если вы хотите, чтобы назвать эту систему, включите опцию "Custom системы Hostname" и войти в систему прозвище. В противном случае по умолчанию pcbsd-хххх или FreeBSD-хххх будет использоваться.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">PC-BSD дает вам возможность настройки системы с множеством настольных компьютеров и других «Мета-pkgs. Если вы не уверены, что это такое, то, пожалуйста, примите значения по умолчанию. Вы всегда можете добавлять / удалять эти пакеты, после установки через "Диспетчер" в PC-BSD панели управления.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select any optional components you wish to have installed on this system. These may also be added post-installation via the AppCafe or System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Пожалуйста, выберите любые дополнительные компоненты вы хотите установить на этой системе. Они могут также быть добавлены после установки через менеджер AppCafe или системы.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This screen will display a summary of your installation options. Please confirm these are correct before hitting Next. This is your last chance to cancel before changes are made to your disk.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">На этом экране отображается краткое изложение ваших вариантов установки. Пожалуйста, подтвердите это правильный прежде чем нажать Next. Это ваш последний шанс отменить до внесения изменений на диск.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is now installing! This process may take a while depending upon the options chosen and the system speed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Теперь система установки! Этот процесс может занять некоторое время в зависимости от выбранного варианта и скорость работы системы.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Success! The system is now installed, you may remove any DVD/CD/USB from the system and reboot into your new operating system.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Успех! В настоящее время система установлена, Вы можете удалить любые DVD/CD/USB из системы и перезагрузки в Вашей новой операционной системы.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -381,12 +381,11 @@
   <name>dialogInfoBox</name>
   <message>
     <source>Dialog</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dialog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">&Zamknij</translation>
+    <translation>&Zamknij</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts	2011-10-01 13:22:59 UTC (rev 13069)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts	2011-10-02 09:06:09 UTC (rev 13070)
@@ -107,8 +107,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://www.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://www.pcbsd.org</span></a></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://wiki.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://wiki.pcbsd.org</span></a></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://forums.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://forums.pcbsd.org</span></a></p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://www.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://www.pcbsd.org</span></a></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://wiki.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://wiki.pcbsd.org</span></a></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://forums.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://forums.pcbsd.org</span></a></p></body></html></translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list