[PC-BSD Commits] r4822 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Oct 30 02:00:24 PDT 2009


Author: autotrans
Date: 2009-10-30 02:00:24 -0700 (Fri, 30 Oct 2009)
New Revision: 4822

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-30 02:39:56 UTC (rev 4821)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-30 09:00:24 UTC (rev 4822)
@@ -57,8 +57,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Статус</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
@@ -66,8 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Премахни</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+R</source>
@@ -87,8 +85,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>View Details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Виж Детайли</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
@@ -120,8 +117,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновяващ мениджър</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No software selected to update!</source>
@@ -193,38 +189,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>Install Desktop Icons</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталира иконите на работния плот</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Retry Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Пробва Сваляне</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Предстоящо Сваляне...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Игнорирай това обновяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View update details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Разгледай детайли за обновяването</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Un-Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Де-Игнорирай това обновяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No updates are currently being ignored</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Няма обновявания, които са игнорирани</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
@@ -232,158 +221,128 @@
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are being ignored:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Следните състемни оновявания са игнорирани:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error parsing sysupdate.conf!!!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка в sysupdate.conf!!!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates failed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неуспешна проверка за обновяване!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updater</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системно Обновяване</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Error: Not enough free disk space for these updates! You will need %n MB to install the selected updates. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>
-      </numerusform>
+      <numerusform>Грешка: Няма достатъчно дисково пространство за тези обновления! Нуждаеш се от %n MB за да се инсталират маркирание обновления. Моля маркирайте друг дисков дял или освободете определено пространство за да продължи.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ГРЕШКА:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка при определяне на оставащото дисково пространство!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Предстоящо сваляне</translation>
   </message>
   <message>
     <source>One or more updates will require a reboot. You will be prompted to restart after the update is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>едно или повече обновления ще изискват рестарт. Ще бъдеш подканен да рестартираш след като обновяването завърши.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Подготовка за инсталиране...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Предстоящо инсталиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verify failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неуспешна проверка на данни... Опит за повторно сваляне...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сваля обновления...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking data integrity...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Проверява цялоста на данните...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occured while downloading. Please check your connection or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настъпи грешка по време на сваляне. Моля провери връзката или пробвай отново след време.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verified... Preparing to Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Данните са проверени... Подготовка за Инсталация...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed! Your system will need to reboot to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновленията са успешно инсталирани! Системата трябва да се рестартира за да завърши.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновленията са успешно инсталирани!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталира</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Започва инсталация...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must select an update to install!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Трябва да маркираш обновление за да инсталираш!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The update '</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновлението '</translation>
   </message>
   <message>
     <source>' must be installed by itself. All other items will be unselected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>' трябва да се инсталира само. Другите неща ще се размаркират.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to connect to pbidir!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неуспя да се свърже с pbidir!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Software?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталация на Програми?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Искашли да инсталираш</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ДА</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>softwareConfigWidget</name>
   <message>
     <source>Config Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Конфигурационна Грешка</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
More information about the Commits mailing list