[PC-BSD Commits] r5129 - pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Nov 24 08:06:58 PST 2009


Author: melkor
Date: 2009-11-24 08:06:58 -0800 (Tue, 24 Nov 2009)
New Revision: 5129

Modified:
  pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-be.txt
  pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-ru.txt
  pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-uk.txt
Log:

Fix typos from licenses.

?\208?\146?\209?\130?\208?\190?\209?\128?\208?\190?\208?\185 ?\209?\128?\208?\176?\208?\183 ?\209?\131?\208?\182?\208?\181 ?\208?\184?\209?\129?\208?\191?\209?\128?\208?\176?\208?\178?\208?\187?\209?\143?\209?\142, ?\208?\176 ?\208?\176?\208?\188?\208?\181?\209?\128?\208?\184?\208?\186?\208?\190?\209?\129?\209?\139 ?\208?\178?\209?\129?\208?\181 ?\209?\128?\208?\176?\208?\178?\208?\189?\208?\190 ?\208?\190?\209?\130?\208?\186?\209?\131?\208?\180?\208?\176-?\209?\130?\208?\190 ?\208?\178?\209?\139?\209?\130?\208?\176?\209?\129?\208?\186?\208?\184?\208?\178?\208?\176?\209?\142?\209?\130 ?\208?\189?\208?\181?\208?\191?\209?\128?\208?\176?\208?\178?\208?\184?\208?\187?\209?\140?\208?\189?\209?\131?\209?\142 ?\208?\178?\208?\181?\209?\128?\209?\129?\208?\184?\209?\142.


Modified: pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-be.txt
===================================================================
--- pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-be.txt	2009-11-24 15:17:38 UTC (rev 5128)
+++ pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-be.txt	2009-11-24 16:06:58 UTC (rev 5129)
@@ -1,47 +1,46 @@
-PC-BSD і яго зыходныя кампанэнты выпускаюцца пад ліцензіяй BSD.
-Кампаненты базавай сістэмы выпускаюцца паводле іх ліцензіям.
+PC-BSD и его исходные тексты выпускаются под лицензией BSD. Компоненты базовой
+системы выпускаются согласно их лицензиям.
 
-
 --------------------------------------------------------------------------------
-Секцыя 1: Ліцэнзія BSD License
-Секцыя 2: Ліцэнзія Intel Firmware
-Секцыя 3: Ліцэнзійная дамова гуртовщика NVIDIA
+Секция 1: Лицензия BSD License
+Секция 2: Лицензия Intel Firmware
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 
 
-Дазваляецца паўторная распаўсюджавнне і выкарыстанне як у выглядзе
-зыходнага кода, так і у двайковай форме, з зменамі або без, пры
-захаванні наступных умоў:
 
-* Пры паўторным распаўсюджавнні зыходнага коду павінна заставацца не
-кранутым паведамленне аб аўтарскім праве дадзеннае вышей, гэты спіс
-умоў і наступны адмова ад гарантый.
-* Пры паўторным распаўсюджванні двайковага коду павінна заставацца не
-кранутым вышэй дадзенная інфармацыя аб аўтарскім праве, гэты спіс умоў
-і наступны адмова ад гарантый у дакументацыі і/або у іншых матэрыялах,
-пастаўляных пры распаўсюджавнні.
-* Ні назва PC-BSD Team, ні імёны яе супрацоўнікаў не могуць быць
-выкарыстаны у якасці паддрымкі альбо дзеля распаўсюджвання прадуктаў,
-заснаваных на гэтым праграмным забеспячэнні без папярэдняга пісьмовага
-дазвола.
+СЕКЦИЯ 1: Лицензия BSD
+--------------------------------------------------------------------------------
+Copyright (c) 1998, Regents of the University of California
 
-ГЭТАЯ ПРАГРАМА ПРАДСТАЎЛЕНА БЯСПЛАТНА ЎЛАДАЛЬНІКАМІ АЎТАРСКІХ ПРАЎ
-І/АБО ІНШЫМІ БАКАМІ "ЯК ЯНА ЁСЦЬ" БЕЗ ЯКАГА-БЫ НІБЫЛО ВІДУ ГАРАНТЫЙ,
-ПРАДСТАЎЛЕНЫХ ВІДАВОЧНА АЛЬБО ЯК РАЗУМЕЮЦЦА, У ТЫМ ЛІКУ УКЛЮЧНА, АЛЕ
-НЕ АБМЯЖОЎВАЮЧЫСЯ ІМІ, АДНОСНА ГАРАНТЫЙ КАМЕРЦЫЙНАЙ КАШТОЎНАСЦІ І
-ПРЫДАТНАСЦІ ДЛЯ ПЭЎНАЙ МЭТЫ.
-НІ Ў ЯКІМ РАЗЕ, КАЛІ ГЭТА НЕ ПАТРАБУЕ АДПАВЕДНЫ ЗАКОН, АЛЬБО НЕ
-УСТАЛЯВАНА У ВУСНАЙ ФОРМЕ, НІ АДЗІН УЛАДАЛЬНІК АЎТАРСКІХ ПРАЎ І НІ
-АДНА ІНШАЯ АСОБА, ЯКАЯ МОЖА ЗМЯНЯЦЬ І/АЛЬБО ПАЎТОРНА РАСПАЎСЮДЖВАЦЬ
-ПРАГРАМУ, ЯК БЫЛО ПАДАДЗЕНА ВЫШЭЙ, НЕ НЯСЕ АДКАЗНАСЦІ, У ТЫМ ЛІКУ ЗА
-ЛЮБЫЯ АГУЛЬНЫЯ, ВЫПАДКОВЫЯ, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ АЛЬБО БУДУЧЫЯ СТРАТЫ, У ВУНІКУ
-ВЫКАРЫСТАННЯ ЦІ НЕ МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ ПРАГРАМЫ (У ТЫМ ЛІКУ, АЛЕ
-НЕ АБМЯЖОЎВАЮЧЫСЯ ЗГУБЛЕННЕМ ДАДЗЕННЫХ, АЛЬБО ДАДЗЕНЫМІ, ЯКІЯ СТАЛІ
-НЯПРАВІЛЬНЫМІ АЛЬБО СТРАТАМІ ПРЫНЕСЕНЫМІ ПА ВАШАЙ АЛЬБО ТРЭЦІХ ЛІЦ
-ВІНЕ, АЛЬБО АДМОВАЙ ПРАГРАМЫ ПРАЦАВАЦЬ СУМЕСНА С ІНШЫМІ ПРАГРАМАМІ),
-НАВАТ КАЛІ ТАКІ УЛАДАЛЬНІК ЦІ ІНШАЯ АСОБА БЫЛІ ПАВЕДАМЛЕНЫ АБ
-МАГЧЫМАСЦІ ТАКІХ СТРАТ.
+Разрешается повторное распространение и использование как в виде исходного кода, 
+так и в двоичной форме, с изменениями или без, при соблюдении следующих условий:
 
+  * При повторном распространении исходного кода должно оставаться указанное 
+   выше уведомление об авторском праве, этот список условий и последующий 
+   отказ от гарантий.
+  * При повторном распространении двоичного кода должно сохраняться указанная 
+   выше информация об авторском праве, этот список условий и последующий 
+   отказ от гарантий в документации и/или в других материалах, поставляемых 
+   при распространении. 
+  * Ни название PC-BSD Team, ни имена ее сотрудников не могут быть 
+   использованы в качестве поддержки или продвижения продуктов, основанных на 
+   этом ПО без предварительного письменного разрешения. 
+
+ЭТА ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА БЕСПЛАТНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ДРУГИМИ СТОРОНАМИ
+"КАК ОНА ЕСТЬ" БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ВИДА ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
+ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И
+ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
+ЗАКОНОМ, ИЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНО В УСТНОЙ ФОРМЕ, НИ ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ И НИ ОДНО
+ДРУГОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, КАК БЫЛО
+СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
+СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, В СЛЕДСТВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
+ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ИЛИ ДАННЫМИ,
+СТАВШИМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ, ИЛИ ПОТЕРЯМИ ПРИНЕСЕННЫМИ ИЗ-ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИЛИ ОТКАЗОМ
+ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ
+ДРУГОЕ ЛИЦО БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
+
+
 Секция 2: Лицензия Intel Firmware
 --------------------------------------------------------------------------------
               TERMS AND CONDITIONS
@@ -259,7 +258,7 @@
 
 
 
-Секция 3: Лицензионное соглашение гуртовщика NVIDIA
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 License For Customer Use of NVIDIA Software
 

Modified: pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-ru.txt
===================================================================
--- pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-ru.txt	2009-11-24 15:17:38 UTC (rev 5128)
+++ pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-ru.txt	2009-11-24 16:06:58 UTC (rev 5129)
@@ -4,7 +4,7 @@
 --------------------------------------------------------------------------------
 Секция 1: Лицензия BSD License
 Секция 2: Лицензия Intel Firmware
-Секция 3: Лицензионное соглашение гуртовщика NVIDIA
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 
 
@@ -40,7 +40,6 @@
 ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ
 ДРУГОЕ ЛИЦО БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
 
-Дальше пока переводить не буду, т.к. все равно до этого места никто читать не будет
 
 Секция 2: Лицензия Intel Firmware
 --------------------------------------------------------------------------------
@@ -259,7 +258,7 @@
 
 
 
-Секция 3: Лицензионное соглашение гуртовщика NVIDIA
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 License For Customer Use of NVIDIA Software
 

Modified: pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-uk.txt
===================================================================
--- pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-uk.txt	2009-11-24 15:17:38 UTC (rev 5128)
+++ pcbsd/trunk/installcd-overlay/usr/local/pcbsd/resources/license-uk.txt	2009-11-24 16:06:58 UTC (rev 5129)
@@ -1,46 +1,47 @@
-PC-BSD та його початкові тексти випускаються під ліцензією BSD. Компоненти базової системи випускаються згідно з їх ліцензією.
+PC-BSD и его исходные тексты выпускаются под лицензией BSD. Компоненты базовой
+системы выпускаются согласно их лицензиям.
 
 --------------------------------------------------------------------------------
-Секція 1: Ліцензія BSD License
-Секція 2: Ліцензія Intel Firmware
-Секція 3: Ліцензійна згода гуртовщика NVIDIA
+Секция 1: Лицензия BSD License
+Секция 2: Лицензия Intel Firmware
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 
 
-СЕКЦІЯ 1: Ліцензія BSD
+
+СЕКЦИЯ 1: Лицензия BSD
 --------------------------------------------------------------------------------
 Copyright (c) 1998, Regents of the University of California
 
-Дозволяється повторне розповсюдження та використання як у вигляді початкового коду,
-так і у подвійній формі, з змінами або без, дотриманні наступних умов:
-  
-  * При повторному розповсюдженні початкового коду повинно лишатися вказане
-    попередження про авторські права, цей список умовний наступна відмова від 
-    гарантій.
-  * При повторному розповсюдженні подвійного коду повинна залишитися вище вказана
-    інформація про авторські права, цей список умовний і наступна відмова від гарантій в
-    документації та/або в інших матеріалах, наданих при розповсюдженні. 
-  * Ні назва PC-BSD Team,ні імена ії співпрацівників не можуть бути 
-    використані якості підтримки або провадження продуктів, заснованих на
-    цьому ПЗ без ......... письмового дозволу. 
+Разрешается повторное распространение и использование как в виде исходного кода, 
+так и в двоичной форме, с изменениями или без, при соблюдении следующих условий:
 
-ЦЯ ПРОГРАМА НАДАНА БЕЗКОШТОВНО ВЛАСНИКАМИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ЧИ/АБО ШНШИМИ СТОРОНАМИ
-"ЯК ВОНА Є" БЕЗ ЯКОГО-НЕБУТЬ ВИДУ ГАРАНТІЙ, ВИРАЖЕНИХ ЯВНО АБО МАЮЧИХ НА УВАЗІ,
-АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ,МАЮЩІ НА УВАЗІ ГАРАНТІІ КОМЕРЧЕСЬКОЇ ЦІННОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ
-ДЛЯ КІНЦЕВОГО НАМІРУ. НІ В ЯКОМУ РАЗІ, ЯК ЩО НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОМ, АБО
-НЕ ВКАЗАНО В УСНІЙ ФОРМІ,НЕ ОДИН ВЛАСНИК АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА НЕ ОДНО ІНШЕ ЛИЦЕ, ЯКЕ МОЖЕ
-ЗМІНЮВАТИ ЧИ/АБО ПОВТОРНО РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ПРОГРАМУ,ЯК БУЛО СКАЗАНО ВИЩЕ, НЕ НЕСЕ 
-ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,ВКЛЮЧНО БУДЬ ЯКІ СПІЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ЗБИТКИ, ЩО ПІШЛИ, У НАСЛІДКУ 
+  * При повторном распространении исходного кода должно оставаться указанное 
+   выше уведомление об авторском праве, этот список условий и последующий 
+   отказ от гарантий.
+  * При повторном распространении двоичного кода должно сохраняться указанная 
+   выше информация об авторском праве, этот список условий и последующий 
+   отказ от гарантий в документации и/или в других материалах, поставляемых 
+   при распространении. 
+  * Ни название PC-BSD Team, ни имена ее сотрудников не могут быть 
+   использованы в качестве поддержки или продвижения продуктов, основанных на 
+   этом ПО без предварительного письменного разрешения. 
 
-ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ
-ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВТРАТОЮ ДАНИХ, АБО ДАНИМИ,
-ЩОСТАЛИ НЕПРАВИЛЬНИМИ, АБО ВТРАТАМИ ПРИНЕСЕНИМИ ЧЕРЕЗ ВАС АБО ТРЕТІХ ОСІБ, АБО ВІДМОВОЮ
-ПРОГРАМИ ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ З ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ), НАВІТЬ ЯКЩО ТАКИЙ ВЛАСНИК АБО
-ІНША ОСОБА БУЛИ СПОВІЩЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.
+ЭТА ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА БЕСПЛАТНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ДРУГИМИ СТОРОНАМИ
+"КАК ОНА ЕСТЬ" БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ВИДА ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
+ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И
+ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
+ЗАКОНОМ, ИЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНО В УСТНОЙ ФОРМЕ, НИ ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ И НИ ОДНО
+ДРУГОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, КАК БЫЛО
+СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
+СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, В СЛЕДСТВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
+ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ИЛИ ДАННЫМИ,
+СТАВШИМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ, ИЛИ ПОТЕРЯМИ ПРИНЕСЕННЫМИ ИЗ-ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИЛИ ОТКАЗОМ
+ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ
+ДРУГОЕ ЛИЦО БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
 
-Далі поки переводити не буду, тому що однаково до цього місця ніхто читати не буде
 
-Секція 2. Ліцензія Intel Firmware
+Секция 2: Лицензия Intel Firmware
 --------------------------------------------------------------------------------
               TERMS AND CONDITIONS
   IMPORTANT - PLEASE READ BEFORE INSTALLING OR USING THIS INTEL(C) SOFTWARE
@@ -52,13 +53,13 @@
 
 LICENSEES:
 
-Please note:
+Please note: 
 
 * If you are an End-User, only Exhibit A, the SOFTWARE LICENSE AGREEMENT,
  applies.
 * If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware
  Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete Agreement
- applies
+ applies 
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
@@ -74,7 +75,7 @@
 restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement,
 attached as Exhibit A; and (iii) modify, copy and distribute the end-user
 documentation which may accompany the Software, but only in association with
-the Software.
+the Software. 
 
 If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software
 program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the
@@ -90,23 +91,23 @@
 shall be contingent upon your installation of this Agreement in its entirety in
 the same directory as the Software.
 
-CONTRACTORS. For the purpose of this Agreement, and notwithstanding anything
-to the contrary hereunder, solely with respect to the requirements for
-compliance with the terms hereunder, any contractors or consultants that You
-use to perform the work or otherwise assist You in the development or products
-using this Software shall be deemed to be End Users and accordingly, upon
-receipt of the Software, shall be bound by the terms of Exhibit A, Software
-License Agreement. No additional agreement between You and such consultants or
+CONTRACTORS. For the purpose of this Agreement, and notwithstanding anything 
+to the contrary hereunder, solely with respect to the requirements for 
+compliance with the terms hereunder, any contractors or consultants that You 
+use to perform the work or otherwise assist You in the development or products 
+using this Software shall be deemed to be End Users and accordingly, upon 
+receipt of the Software, shall be bound by the terms of Exhibit A, Software 
+License Agreement. No additional agreement between You and such consultants or 
 contractors is required under this Agreement to detail such compliance.
 
-TRADEMARKS. Except as expressly provided herein, you shall not use Intel's
-name in any publications, advertisements, or other announcements without
-Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel
+TRADEMARKS. Except as expressly provided herein, you shall not use Intel's 
+name in any publications, advertisements, or other announcements without 
+Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel 
 trademarks or logos.
 
 OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Software and accompanying materials, if
 any, are owned by Intel or its suppliers and licensors and may be protected by
-copyright, trademark, patent and trade secret law and international treaties.
+copyright, trademark, patent and trade secret law and international treaties. 
 Any rights, express or implied, in the intellectual property embodied in the
 foregoing, other than those specified in this Agreement, are reserved by Intel
 and its suppliers and licensors or otherwise as set forth in any applicable
@@ -124,7 +125,7 @@
 BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  SOME JURISDICTIONS PROHIBIT
 EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES, CONSEQUENTIAL OR
 INCIDENTAL DAMAGES, SO CERTAIN LIMITATIONS MAY NOT APPLY. YOU MAY ALSO HAVE
-OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY BETWEEN JURISDICTIONS.
+OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY BETWEEN JURISDICTIONS. 
 
 EXCLUSION OF WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND POSSIBLY WITH
 FAULTS. UNLESS EXPRESSLY AGREED OTHERWISE, INTEL AND ITS SUPPLIERS AND
@@ -135,15 +136,15 @@
 text, graphics, links or other items contained within the Software. You assume
 all liability, financial or otherwise, associated with Your use or disposition
 of the Software.
-
+		
 APPLICABLE LAW. Claims arising under this Agreement shall be governed by the
 laws of State of California], excluding its principles of conflict of laws and
-the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods.
+the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. 
 
 WAIVER AND AMENDMENT. No modification, amendment or waiver of any provision of
 this Agreement shall be effective unless in writing and signed by an officer of
 Intel. No failure or delay in exercising any right, power, or remedy under
-this Agreement shall operate as a waiver of any such right, power or remedy.
+this Agreement shall operate as a waiver of any such right, power or remedy. 
 Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or
 similar materials submitted by you to Intel, and any terms contained in Intelб▓s
 standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of
@@ -190,17 +191,17 @@
 agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not
 install or use the Software.
 
-LICENSE. You may copy and use the Software, subject to these conditions:
+LICENSE. You may copy and use the Software, subject to these conditions: 
 1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component
-  products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component
-  products is not licensed hereunder.
+  products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component 
+  products is not licensed hereunder. 
 2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the
  Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent
-  unauthorized copying of the Software.
-3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
-4. You may not sublicense the Software.
+  unauthorized copying of the Software. 
+3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
+4. You may not sublicense the Software. 
 5. The Software may contain the software or other property of third party
-  suppliers.
+  suppliers. 
 
 OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
 remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected
@@ -210,7 +211,7 @@
 without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except
 as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under
 Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights.
-You may transfer the Software only if a copy of this license accompanies the
+You may transfer the Software only if a copy of this license accompanies the 
 Software and the recipient agrees to be fully bound by these terms.
 
 EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED
@@ -238,7 +239,7 @@
 Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the
 Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not
 obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by
-an authorized representative
+an authorized representative 
 of Intel.
 
 GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS."
@@ -250,14 +251,14 @@
 
 
 
+		
 
 
 
 
 
 
-
-Секція 3: Ліцензійна згода гуртовщика NVIDIA
+Секция 3: Лицензионное соглашение видеодрайвера NVIDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 License For Customer Use of NVIDIA Software
 
@@ -309,4 +310,4 @@
 
 7. MISCELLANEOUS
 
-If any provision of this LICENSE is inconsistent with, or cannot be fully enforced under, the law, such provision will be construed as limited to the extent necessary to be consistent with and fully enforceable under the law. This LICENSE is the final, complete and exclusive agreement between the parties relating to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous understandings and agreements relating to such subject matter, whether oral or written. This LICENSE may only be modified in writing signed by an authorized officer of NVIDIA. Customer agrees that it will not ship, transfer or export the SOFTWARE into any country, or use the SOFTWARE in any manner, prohibited by the United States Bureau of Export Administration or any export laws, restrictions or regulations.
\ No newline at end of file
+If any provision of this LICENSE is inconsistent with, or cannot be fully enforced under, the law, such provision will be construed as limited to the extent necessary to be consistent with and fully enforceable under the law. This LICENSE is the final, complete and exclusive agreement between the parties relating to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous understandings and agreements relating to such subject matter, whether oral or written. This LICENSE may only be modified in writing signed by an authorized officer of NVIDIA. Customer agrees that it will not ship, transfer or export the SOFTWARE into any country, or use the SOFTWARE in any manner, prohibited by the United States Bureau of Export Administration or any export laws, restrictions or regulations.
More information about the Commits mailing list