[PC-BSD Commits] r4992 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 02:01:30 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 02:01:30 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 4992

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2009-11-13 10:01:06 UTC (rev 4991)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2009-11-13 10:01:30 UTC (rev 4992)
@@ -73,15 +73,17 @@
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions.
 
 Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Servidor CVSup sense establir. Per tal d'establir el servidor CVSup, si us plau cliqueu al botó 'Trobar el més ràpid...' i seguiu les instruccions.
+
+Alternativament, el servidor CVSup pot ser establert per a aquesta operació de forma manual des del següent fitxer</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
 
 Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>
+
+Voleu utilitzar aquest servidor en el futur?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -126,19 +128,20 @@
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured.
 
 You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>No es pot recuperar cap servidor. Això pot ser degut a que els servidors seleccionats estiguin caiguts, o bé que la vostra connexió a Internet estigui configurada incorrectament.
+
+Potser voleu intentar-ho amb altres servidors de proves.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>NotRoot</name>
   <message>
     <source>Root Access Required</source>
-    <translation>Es requereix accés com a superusuari</translation>
+    <translation>Es requereix accés com a super-usuari</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root. Click the "Administrator Mode" button below or restart the program as root.</source>
-    <translation>Aquest programa s'ha d'executar com a superusuari. Feu clic al botó 'Mode Administrador' d'abaix o reinicieu el programa com a superusuari.</translation>
+    <translation>Aquest programa s'ha d'executar com a superusuari. Cliqueu al botó 'Mode Administrador' d'abaix o reinicieu el programa com a super-usuari.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Run in Administrator Mode</source>
@@ -177,7 +180,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicans for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation>Podria generar un full de diagnòstic amb informació del seu sistema. Aquest full pot ser emprat pels tècnics per a la resolució de problemes.</translation>
+    <translation>Podeu generar un full de diagnòstic amb informació del vostre sistema. Aquest full pot ser utilitzat pels tècnics per a la resolució de problemes.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Kernel</source>
@@ -197,7 +200,7 @@
   </message>
   <message>
     <source><font size="-1"><font color="#ff0000">Warning!!! Changing the booted kernel can be dangerous. Use at your own risk!</font></font></source>
-    <translation><font size="-1"><font color="#ff0000">Atenció!!! Canviar el kernel d'inici pot ser perillós. Usa-ho acceptant el propi risc que implica!</font></font></translation>
+    <translation><font size="-1"><font color="#ff0000">Atenció!!! Canviar el kernel d'inici pot ser perillós. Utilitzeu-ho acceptant el seu propi risc!</font></font></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Boot delay (seconds)</source>
@@ -273,30 +276,26 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Consola de Ports</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Captar arbre de &Ports</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tasques de sistema - Únicament usuaris avançats</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Captar l'arbre de p&orts de sistema</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PortsnapProgress</name>
   <message>
     <source>Portsnap Progress</source>
-    <translation>Procés de Portsnap</translation>
+    <translation>Procés d'instantània de Ports</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -318,14 +317,13 @@
     <source>Unable to connect to server. Possible causes:
 - Your network is down
 - Target server is unresponsive.</source>
-    <translation>No puc connectar amb el servidor. Possibles causes:
+    <translation>No es pot connectar amb el servidor. Possibles causes:
 - La vostra xarxa ha caigut
 - El servidor destí no respon.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Captant ports, aquest procés pot trigar algun temps...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list