[PC-BSD Commits] r725 - in pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share: applications applications/kde desktop-directories

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Sep 13 12:54:02 PDT 2007


Author: kris
Date: 2007-09-13 12:54:02 -0700 (Thu, 13 Sep 2007)
New Revision: 725

Modified:
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
Log:

Changed Dutch string from "nb" to "nl" as it should be :)Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -5,7 +5,7 @@
 Name[ja]=Compiz Fusion
 Name[lv]=Compiz Fusion
 Name[mn]=Ð.айÑ.амÑ.игÑ. Compiz
-Name[nb]=Compiz Fusion
+Name[nl]=Compiz Fusion
 Name[pl]=Compiz Fusion
 Name[pt]=Compiz Fusion
 Name[zh_CN]=CompizÈÚºÏ

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -18,7 +18,7 @@
 Name[ja]=GTK¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=GTK stili un fonti
 Name[mn]=GTK загваÑ., Ñ.онÑ.Ñ.Ñ.д
-Name[nb]=GTK stijlen en fonts
+Name[nl]=GTK stijlen en fonts
 Name[pl]=Style i czcionki GTK
 Name[pt]=Estilos e fontes GTK
 Name[zh_CN]=GTK ·ç¸ñÓë×ÖÌå

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -25,7 +25,7 @@
 Name[sv]=Temahanterare för KDM
 Name[id]=Pengatur Tema KDM
 Name[ms]=Pengatur Tema KDM
-Name[nb]=KDM Thema Beheerder
+Name[nl]=KDM Thema Beheerder
 Name[fr]=Gestionnaire de thèmes KDM
 Name[it]=Gestore di temi KDM
 Name[jp]=KDM テーママネージャー

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[lv]=PBI atjauninâjumu menedþeris
 Name[ja]=PBI¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[mn]=PBI ШинэÑ.лэгÑ.
-Name[nb]=PBI Update Beheerder
+Name[nl]=PBI Update Beheerder
 Name[pl]=Menedżer aktualizacji PBI
 Name[pt]=Gestor de Actualização de Aplicações PBI
 Name[zh_CN]=PBI¸üйÜÀíÆ÷

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄɲÃ/ºï½ü
 Name[lv]=Pievienot / Noòemt programmatûru
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам сÑ.Ñ.лгаÑ. / Ñ.сÑ.гаÑ.
-Name[nb]=Voeg toe / Verwijder Software
+Name[nl]=Voeg toe / Verwijder Software
 Name[pl]=Dodaj/usuÅ. programy
 Name[pt]=Adicionar ou Remover Software
 Name[zh_CN]=Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -10,7 +10,7 @@
 Name[ja]=¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Tieðsaistes Atjauninâjumu menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.емийг Ð.нлайнааÑ. ШинэÑ.лэгÑ.
-Name[nb]=Online Update Beheerder
+Name[nl]=Online Update Beheerder
 Name[pl]=Menedżer aktualizacji online
 Name[pt]=Actualização do sistema
 Name[zh_CN]=ÔÚÏ߸üйÜÀíÆ÷

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[ja]=¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Servisu menedþeris
 Name[mn]=ҮйлÑ.илгээ Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
-Name[nb]=Diensten Beheerder
+Name[nl]=Diensten Beheerder
 Name[pl]=Menedżer usÅ.ug
 Name[pt]=Gestor de Serviços
 Name[zh_CN]=·þÎñ¹ÜÀíÆ÷

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[ja]=¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Sistçmas menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.ем Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
-Name[nb]=Systeem Beheerder
+Name[nl]=Systeem Beheerder
 Name[pl]=Menedżer systemu
 Name[pt]=Gestor do sistema
 Name[zh_CN]=ϵͳ¹ÜÀíÆ÷

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[ja]=¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=Videokartes un monitora konfigurâcija
 Name[mn]=Ð.элгэÑ.ийн болон каÑ.Ñ.Ñ.н Ñ.оÑ.иÑ.гоо
-Name[nb]=Videokaart & Monitor Setup
+Name[nl]=Videokaart & Monitor Setup
 Name[pl]=Ustawienia karty graficznej i monitora
 Name[pt]=Configurador de Resolução & Vídeo
 Name[zh_CN]=ÏÔ¿¨ÓëÏÔʾÆ÷°²×°

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -9,7 +9,7 @@
 Name[ja]=¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥©¡¼¥ë
 Name[lv]=Ugunsmûris
 Name[mn]=Ð.алÑ. Ñ.ана
-Name[nb]=Firewall
+Name[nl]=Firewall
 Name[pl]=Firewall
 Name[pt]=Firewall
 Name[zh_CN]=·À»ðǽ

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 19:54:02 UTC (rev 725)
@@ -7,7 +7,7 @@
 Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ & ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
 Name[lv]=Programmatûra un atjauninâjumi
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам болон ШинэÑ.лэлÑ.үүд
-Name[nb]=Software en Updates
+Name[nl]=Software en Updates
 Name[pl]=Programy i aktualizacje
 Name[pt]=Software e Actualizações
 Name[zh_CN]=Èí¼þÓë¸üÐÂ
More information about the Commits mailing list