[PC-BSD Commits] r724 - in pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share: applications applications/kde desktop-directories

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Sep 13 12:50:37 PDT 2007


Author: kris
Date: 2007-09-13 12:50:37 -0700 (Thu, 13 Sep 2007)
New Revision: 724

Modified:
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
Log:

Fixed kmenu translations to use zh_CN properlyModified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -5,10 +5,10 @@
 Name[ja]=Compiz Fusion
 Name[lv]=Compiz Fusion
 Name[mn]=Ð.айÑ.амÑ.игÑ. Compiz
-Name[nl]=Compiz Fusion
+Name[nb]=Compiz Fusion
 Name[pl]=Compiz Fusion
 Name[pt]=Compiz Fusion
-Name[zh_TW]=CompizÈÚºÏ
+Name[zh_CN]=CompizÈÚºÏ
 
 Comment=Start and manage Compiz Fusion
 Exec=/PCBSD/Scripts/startfusion

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -18,10 +18,10 @@
 Name[ja]=GTK¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=GTK stili un fonti
 Name[mn]=GTK загваÑ., Ñ.онÑ.Ñ.Ñ.д
-Name[nl]=GTK stijlen en fonts
+Name[nb]=GTK stijlen en fonts
 Name[pl]=Style i czcionki GTK
 Name[pt]=Estilos e fontes GTK
-Name[zh_TW]=GTK ·ç¸ñÓë×ÖÌå
+Name[zh_CN]=GTK ·ç¸ñÓë×ÖÌå
 
 Name[de]=GTK Stile und Schriftarten
 Comment[de]=Einstellung der Stile und Schriftarten in KDE-Applikationen

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -25,7 +25,7 @@
 Name[sv]=Temahanterare för KDM
 Name[id]=Pengatur Tema KDM
 Name[ms]=Pengatur Tema KDM
-Name[nl]=KDM Thema Beheerder
+Name[nb]=KDM Thema Beheerder
 Name[fr]=Gestionnaire de thèmes KDM
 Name[it]=Gestore di temi KDM
 Name[jp]=KDM テーママネージャー
@@ -36,6 +36,6 @@
 Name[mn]=Ð.Ð.Ð. Ð.агваÑ. Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
 Name[pl]=Menedżer motywów KDE
 Name[pt]=Gestor de Temas do KDM
-Name[zh_TW]=KDM Ö÷Ìâ¹ÜÀíÆ÷
+Name[zh_CN]=KDM Ö÷Ìâ¹ÜÀíÆ÷
 
 Categories=Qt;KDE;X-KDE-settings-system;

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[lv]=PBI atjauninâjumu menedþeris
 Name[ja]=PBI¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[mn]=PBI ШинэÑ.лэгÑ.
-Name[nl]=PBI Update Beheerder
+Name[nb]=PBI Update Beheerder
 Name[pl]=Menedżer aktualizacji PBI
 Name[pt]=Gestor de Actualização de Aplicações PBI
-Name[zh_TW]=PBI¸üйÜÀíÆ÷
+Name[zh_CN]=PBI¸üйÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄɲÃ/ºï½ü
 Name[lv]=Pievienot / Noòemt programmatûru
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам сÑ.Ñ.лгаÑ. / Ñ.сÑ.гаÑ.
-Name[nl]=Voeg toe / Verwijder Software
+Name[nb]=Voeg toe / Verwijder Software
 Name[pl]=Dodaj/usuÅ. programy
 Name[pt]=Adicionar ou Remover Software
-Name[zh_TW]=Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò
+Name[zh_CN]=Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -10,10 +10,10 @@
 Name[ja]=¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Tieðsaistes Atjauninâjumu menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.емийг Ð.нлайнааÑ. ШинэÑ.лэгÑ.
-Name[nl]=Online Update Beheerder
+Name[nb]=Online Update Beheerder
 Name[pl]=Menedżer aktualizacji online
 Name[pt]=Actualização do sistema
-Name[zh_TW]=ÔÚÏ߸üйÜÀíÆ÷
+Name[zh_CN]=ÔÚÏ߸üйÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[ja]=¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Servisu menedþeris
 Name[mn]=ҮйлÑ.илгээ Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
-Name[nl]=Diensten Beheerder
+Name[nb]=Diensten Beheerder
 Name[pl]=Menedżer usÅ.ug
 Name[pt]=Gestor de Serviços
-Name[zh_TW]=·þÎñ¹ÜÀíÆ÷
+Name[zh_CN]=·þÎñ¹ÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[ja]=¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Sistçmas menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.ем Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
-Name[nl]=Systeem Beheerder
+Name[nb]=Systeem Beheerder
 Name[pl]=Menedżer systemu
 Name[pt]=Gestor do sistema
-Name[zh_TW]=ϵͳ¹ÜÀíÆ÷
+Name[zh_CN]=ϵͳ¹ÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[ja]=¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=Videokartes un monitora konfigurâcija
 Name[mn]=Ð.элгэÑ.ийн болон каÑ.Ñ.Ñ.н Ñ.оÑ.иÑ.гоо
-Name[nl]=Videokaart & Monitor Setup
+Name[nb]=Videokaart & Monitor Setup
 Name[pl]=Ustawienia karty graficznej i monitora
 Name[pt]=Configurador de Resolução & Vídeo
-Name[zh_TW]=ÏÔ¿¨ÓëÏÔʾÆ÷°²×°
+Name[zh_CN]=ÏÔ¿¨ÓëÏÔʾÆ÷°²×°
 
 
 Categories=Qt;KDE;X-KDE-settings-desktop;

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -9,10 +9,10 @@
 Name[ja]=¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥©¡¼¥ë
 Name[lv]=Ugunsmûris
 Name[mn]=Ð.алÑ. Ñ.ана
-Name[nl]=Firewall
+Name[nb]=Firewall
 Name[pl]=Firewall
 Name[pt]=Firewall
-Name[zh_TW]=·À»ðǽ
+Name[zh_CN]=·À»ðǽ
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 19:33:50 UTC (rev 723)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 19:50:37 UTC (rev 724)
@@ -7,8 +7,8 @@
 Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ & ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
 Name[lv]=Programmatûra un atjauninâjumi
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам болон ШинэÑ.лэлÑ.үүд
-Name[nl]=Software en Updates
+Name[nb]=Software en Updates
 Name[pl]=Programy i aktualizacje
 Name[pt]=Software e Actualizações
-Name[zh_TW]=Èí¼þÓë¸üÐÂ
+Name[zh_CN]=Èí¼þÓë¸üÐÂ
 Icon=kpackage
More information about the Commits mailing list