[PC-BSD Commits] r722 - in pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share: applications applications/kde desktop-directories

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Sep 13 11:19:51 PDT 2007


Author: kris
Date: 2007-09-13 11:19:51 -0700 (Thu, 13 Sep 2007)
New Revision: 722

Modified:
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
Log:

Added Japanese support to kmenu iconsModified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -2,6 +2,7 @@
 Name=Compiz Fusion
 Name[bn]=কমপিজ ফিউশন
 Name[fr]=Compiz Fusion
+Name[ja]=Compiz Fusion
 Name[lv]=Compiz Fusion
 Name[mn]=Ð.айÑ.амÑ.игÑ. Compiz
 Name[nl]=Compiz Fusion

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -15,6 +15,7 @@
 
 Name[bn]=জিটিকে স্টাইল এবং ফন্ট
 Name[fr]=Styles GTK et Polices de Caractère
+Name[ja]=GTK¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=GTK stili un fonti
 Name[mn]=GTK загваÑ., Ñ.онÑ.Ñ.Ñ.д
 Name[nl]=GTK stijlen en fonts

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -19,6 +19,7 @@
 Comment[fr]=kdmtheme - Gestionnaire de thèmes KDM
 Comment[it]=kdmtheme - Gestore di temi KDM
 Comment[jp]=kdmtheme - KDM テーママネージャー
+Comment[ja]=kdmtheme - KDM テーママネージャー
 Name=KDM Theme Manager
 Name[es]=Manejador del tema de KDM
 Name[sv]=Temahanterare för KDM
@@ -28,6 +29,7 @@
 Name[fr]=Gestionnaire de thèmes KDM
 Name[it]=Gestore di temi KDM
 Name[jp]=KDM テーママネージャー
+Name[ja]=KDM テーママネージャー
 Name[bn]=কেডিএম থীম ম্যানেজার
 Name[fr]=Gestionaire des Thèmes de KDM
 Name[lv]=KDM tçmu menedþeris

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -7,6 +7,7 @@
 Name[bn]=পিবিআই আপডেট ম্যানেজার
 Name[fr]=Gestionaire de Mises à Jour des Logiciels
 Name[lv]=PBI atjauninâjumu menedþeris
+Name[ja]=PBI¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[mn]=PBI ШинэÑ.лэгÑ.
 Name[nl]=PBI Update Beheerder
 Name[pl]=Menedżer aktualizacji PBI

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -6,6 +6,7 @@
 Name=Add / Remove Software
 Name[bn]=সফ্টওয়্যার যোগ / অপসারণ
 Name[fr]=Ajouter/Supprimer des Logiciels
+Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄɲÃ/ºï½ü
 Name[lv]=Pievienot / Noòemt programmatûru
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам сÑ.Ñ.лгаÑ. / Ñ.сÑ.гаÑ.
 Name[nl]=Voeg toe / Verwijder Software

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -7,6 +7,7 @@
 
 Name[bn]=অনলাইন আপডেট ম্যানেজার
 Name[fr]=Gestionaire de Mises à Jour Système
+Name[ja]=¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Tieðsaistes Atjauninâjumu menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.емийг Ð.нлайнааÑ. ШинэÑ.лэгÑ.
 Name[nl]=Online Update Beheerder

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -6,6 +6,7 @@
 Name=Services Manager
 Name[bn]=সার্ভিস ম্যানেজার
 Name[fr]=Gestionaire des Applications en Tâche de Fond
+Name[ja]=¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Servisu menedþeris
 Name[mn]=ҮйлÑ.илгээ Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
 Name[nl]=Diensten Beheerder

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -6,6 +6,7 @@
 Name=System Manager
 Name[bn]=সিস্টেম ম্যানেজার
 Name[fr]=Gestionaire Système
+Name[ja]=¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
 Name[lv]=Sistçmas menedþeris
 Name[mn]=СисÑ.ем Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
 Name[nl]=Systeem Beheerder

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -6,6 +6,7 @@
 Name=Video Card & Monitor Setup
 Name[bn]=ভিডিও কার্ড & মনিটর সেটআপ
 Name[fr]=Configuration Carte Graphique et Moniteur
+Name[ja]=¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÀßÄê
 Name[lv]=Videokartes un monitora konfigurâcija
 Name[mn]=Ð.элгэÑ.ийн болон каÑ.Ñ.Ñ.н Ñ.оÑ.иÑ.гоо
 Name[nl]=Videokaart & Monitor Setup

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -6,6 +6,7 @@
 Name=Firewall
 Name[bn]=ফায়ারওয়াল
 Name[fr]=Pare-feu
+Name[ja]=¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥©¡¼¥ë
 Name[lv]=Ugunsmûris
 Name[mn]=Ð.алÑ. Ñ.ана
 Name[nl]=Firewall

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 17:51:29 UTC (rev 721)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 18:19:51 UTC (rev 722)
@@ -4,6 +4,7 @@
 Name=Software & Updates
 Name[bn]=সফ্টওয়্যার এবং আপডেট
 Name[fr]=Logiciels et Mises à Jour
+Name[ja]=¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ & ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
 Name[lv]=Programmatûra un atjauninâjumi
 Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам болон ШинэÑ.лэлÑ.үүд
 Name[nl]=Software en Updates
More information about the Commits mailing list