[PC-BSD Commits] r717 - in pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share: applications applications/kde desktop-directories

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Sep 13 09:48:56 PDT 2007


Author: kris
Date: 2007-09-13 09:48:56 -0700 (Thu, 13 Sep 2007)
New Revision: 717

Added:
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop
Modified:
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
  pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
Log:

Added translations to the KMenu icons I've recieved so farModified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/fusion-icon.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -1,5 +1,13 @@
 [Desktop Entry]
-Name=Compiz Fusion Icon
+Name=Compiz Fusion
+Name[bn]=কমপিজ ফিউশন
+Name[fr]=Compiz Fusion
+Name[lv]=Compiz Fusion
+Name[mn]=Ð.айÑ.амÑ.игÑ. Compiz
+Name[pl]=Compiz Fusion
+Name[pt]=Compiz Fusion
+Name[zh_TW]=CompizÈÚºÏ
+
 Comment=Start and manage Compiz Fusion
 Exec=/PCBSD/Scripts/startfusion
 Icon=fusion-icon

Added: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kcmgtk-xdg.desktop

Added: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/kdmtheme.desktop

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbi.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,6 +4,13 @@
 Icon=ktalkd.png
 Type=Application
 Name=PBI Update Manager
+Name[bn]=পিবিআই আপডেট ম্যানেজার
+Name[fr]=Gestionaire de Mises à Jour des Logiciels
+Name[lv]=PBI atjauninâjumu menedþeris
+Name[mn]=PBI ШинэÑ.лэгÑ.
+Name[pl]=Menedżer aktualizacji PBI
+Name[pt]=Gestor de Actualização de Aplicações PBI
+Name[zh_TW]=PBI¸üйÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbm.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,6 +4,13 @@
 Icon=kpackage.png
 Type=Application
 Name=Add / Remove Software
+Name[bn]=সফ্টওয়্যার যোগ / অপসারণ
+Name[fr]=Ajouter/Supprimer des Logiciels
+Name[lv]=Pievienot / Noòemt programmatûru
+Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам сÑ.Ñ.лгаÑ. / Ñ.сÑ.гаÑ.
+Name[pl]=Dodaj/usuÅ. programy
+Name[pt]=Adicionar ou Remover Software
+Name[zh_TW]=Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdpbu.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -5,6 +5,14 @@
 Type=Application
 Name=Online Update Manager
 
+Name[bn]=অনলাইন আপডেট ম্যানেজার
+Name[fr]=Gestionaire de Mises à Jour Système
+Name[lv]=Tieðsaistes Atjauninâjumu menedþeris
+Name[mn]=СисÑ.емийг Ð.нлайнааÑ. ШинэÑ.лэгÑ.
+Name[pl]=Menedżer aktualizacji online
+Name[pt]=Actualização do sistema
+Name[zh_TW]=ÔÚÏ߸üйÜÀíÆ÷
+
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true
 X-KDE-Library=pcbsdpbu

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdservices.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,6 +4,13 @@
 Icon=ksysv
 Type=Application
 Name=Services Manager
+Name[bn]=সার্ভিস ম্যানেজার
+Name[fr]=Gestionaire des Applications en Tâche de Fond
+Name[lv]=Servisu menedþeris
+Name[mn]=ҮйлÑ.илгээ Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
+Name[pl]=Menedżer usÅ.ug
+Name[pt]=de Serviços
+Name[zh_TW]=·þÎñ¹ÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdsystool.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,6 +4,13 @@
 Icon=system
 Type=Application
 Name=System Manager
+Name[bn]=সিস্টেম ম্যানেজার
+Name[fr]=Gestionaire Système
+Name[lv]=Sistçmas menedþeris
+Name[mn]=СисÑ.ем Ð.оÑ.иÑ.Ñ.Ñ.лагÑ.
+Name[pl]=Menedżer systemu
+Name[pt]=Gestor do sistema
+Name[zh_TW]=ϵͳ¹ÜÀíÆ÷
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pcbsdxset.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,4 +4,13 @@
 Icon=display.png
 Type=Application
 Name=Video Card & Monitor Setup
+Name[bn]=ভিডিও কার্ড & মনিটর সেটআপ
+Name[fr]=Configuration Carte Graphique et Moniteur
+Name[lv]=Videokartes un monitora konfigurâcija
+Name[mn]=Ð.элгэÑ.ийн болон каÑ.Ñ.Ñ.н Ñ.оÑ.иÑ.гоо
+Name[pl]=Ustawienia karty graficznej i monitora
+Name[pt]=Configurador de Resolução & Vídeo
+Name[zh_TW]=ÏÔ¿¨ÓëÏÔʾÆ÷°²×°
+
+
 Categories=Qt;KDE;X-KDE-settings-desktop;

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/applications/kde/pfmanager.desktop	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -4,6 +4,13 @@
 Icon=firewall.png
 Type=Application
 Name=Firewall
+Name[bn]=ফায়ারওয়াল
+Name[fr]=Pare-feu
+Name[lv]=Ugunsmûris
+Name[mn]=Ð.алÑ. Ñ.ана
+Name[pl]=Firewall
+Name[pt]=Firewall
+Name[zh_TW]=·À»ðǽ
 
 X-KDE-ModuleType=Library
 X-KDE-SubstituteUID=true

Modified: pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory
===================================================================
--- pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 15:49:19 UTC (rev 716)
+++ pcbsd/trunk/system-overlay/usr/local/share/desktop-directories/kde-settings-software.directory	2007-09-13 16:48:56 UTC (rev 717)
@@ -2,4 +2,11 @@
 Encoding=UTF-8
 Type=Directory
 Name=Software & Updates
+Name[bn]=সফ্টওয়্যার এবং আপডেট
+Name[fr]=Logiciels et Mises à Jour
+Name[lv]=Programmatûra un atjauninâjumi
+Name[mn]=Ð.Ñ.огÑ.ам болон ШинэÑ.лэлÑ.үүд
+Name[pl]=Programy i aktualizacje
+Name[pt]=Software e Actualizações
+Name[zh_TW]=Èí¼þÓë¸üÐÂ
 Icon=kpackage
More information about the Commits mailing list